Befattningsstadga

Befattningsbeskrivning för verksamhetsledare

Till verksamhetsledarens uppgifter hör skötseln av föreningens verksamhet, ekonomi och löpande ärenden. Detta i medeltal 40 timmar per vecka.  Arbetet förutsätter slutförd universitetsexamen samt långvarig erfarenhet av, och insikter i det funktionshinderpolitiska arbetet för funktionshindrade i Svenskfinland. Uppgiften omfattar inte revision, bokföring, uppdatering av websidor och utgivning av SOS Aktuellt. Däremot förutsätter förbundet att verksamhetsledaren fungerar som chefredaktörens förman, redaktionsrådets sekreterare samt att han aktivt tar del av förbundets intressebevakning och tidningens vidareutveckling.


Befattningsbeskrivning för chefredaktör

Chefredaktörens uppgifter och ansvar för tidningen SOS Aktuellt

SOS Aktuellt är en kvalitativ funktionshinderpolitisk tidning som i sin verksamhet följer alla etablerade journaliska principer i Finland. För tidningens journalistik, innehåll och praktiska utförande ansvarar chefredaktören. Innan tidningen går i tryck är chefredaktören skyldig att informera den ansvariga utgivaren om innehållet.

Chefredaktörens administrativa förman är verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren ansvarar för budgeten tillsammans med chefredaktören, och förser chefredaktören med uppgifter om hur uppföljningen utfaller. Detta helst efter varje upplaga, dock minst en gång i kvartalet.

Chefredaktören beställer reportage och artiklar av freelancejournalister. Ledaren och olika kolumner skrivs på uppdrag av chefredaktören. Detta i regel av förtroendevalda eller organisationsanställda.

Chefredaktören är medlem av redaktionsrådet. Tillsammans med rådet besluter chefredaktören om ombrytning, tryck, post, prenumerationsregister, marknadsföring, nättidning m.fl. för verksamheten fasta eller löpande kostnader.

Efter klartecken från redaktionsrådet har chefredaktören rätt och skyldighet att vidta åtgärder för att ge ut nästa nr inom ramen för det budgeterade.

Annonsförsäljning hör inte till chefredaktörens uppgifter.