Befattningsstadga

Befattningsbeskrivning för verksamhetsledare


Till verksamhetsledarens uppgifter hör skötseln av föreningens verksamhet,
ekonomi och löpande ärenden. Detta i medeltal 40 timmar per vecka. Arbetet
förutsätter slutförd universitetsexamen samt långvarig erfarenhet av, och insikter i
det funktionshinderpolitiska arbetet för funktionshindrade i det svensktalande
Finland. Uppgiften omfattar inte revision och bokföring. Däremot förutsätter
förbundet att verksamhetsledaren tar aktiv del i förbundets information och
intressebevakning.