Ekonomistadga

EKONOMISTADGA

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Relation till andra bestämmelser  

                     

I FMA - Funktionsrätt med ansvar rf:s förvaltning, kapitalförvaltning, bokföring, bokslut och revision ska utöver bestämmelserna i bokföringslagen och –förordningen, revisionslagen, föreningslagen och föreningens egna stadgar också bestämmelserna i denna ekonomistadga följas.
 

                                                                

 2. § Styrelsens ekonomiförvaltningsuppgifter

 

Styrelsen ska som förbundets verkställande organ se till att förbundets förvaltning och verksamhet ordnas på vederbörligt sätt inom ramarna för verksamhetsplanen och budgeten, vilka styrelsen behandlar årligen i slutet av november. Ramarna för följande års verksamhetsplan och budget fastställs varje år av styrelsen i slutet av augusti.  ska vara jämförbar med föregående års bokslut och det innevarande årets budget. Som bilaga till budgeten ska för styrelsens användning bifogas en verksamhetsplan med motiveringar till budgeten, där det framgår vad budgeten bygger på.

 

Styrelsen ska se till att kontrollen av bokföringen, rapporteringen och kapital-förvaltningen ordnas på vederbörligt sätt och att förbundets egendom är ändamålsenligt försäkrad.

 

Styrelsen ansvarar tillsammans med verksamhetsledaren för att bokslutet och verksamhetsberättelsen görs upp i enlighet med bokföringslagen samt övriga förordningar och bestämmelser gällande uppgörande av bokslut och verksamhetsberättelse. Dessutom ger bokslutet och verksamhetsberättelsen gemensamt en riktig och tillräcklig information om förbundets verksamhetsresultat och ekonomiska ställning.

                     

Styrelsen beslutar om tjänstemännens löner, betydande investeringar, lån, beviljande av garantier och säkerheter samt fastställer ramarna och befogenheterna för investeringsverksamheten. 

 

 

3 § Verksamhetsledaren ansvar för ekonomin

 

Förbundets verksamhetsledare ansvarar för verksamhetens organisering,bereder de ärenden som ska behandlas av styrelsen samt verkställer dem.  Därtill leder hen förbundets verksamhet i enlighet med de anvisningar och bestämmelser som styrelsen utfärdat. Också förbundets övriga tjänstemän med ansvar för ekonomin ska se till att verksamheten sker ekonomiskt och ändamålsenligt.  Verksamhetsledaren skall därtill ansvara för att förbundets bokföring följer lagen, att rapporteringen är ändamålsenlig, att kapitalförvaltningen ordnats på ett tillförlitligt sätt samt att styrelsen och andra beslutande organ får riktig och tillräcklig information som grund för de ekonomiska besluten.

 

4 § Tjänstemän

 

Alla som är verksamma inom förbundets förvaltnings-, lednings- och övervakningsorgan samt andra tjänstemän ska sköta sin uppgift ekonomiskt och omsorgsfullt. De ska se till att förbundets egendom sköts på ett tillförlitligt och ändamålsenligt sätt.

 

  5 § Jäv och tystnadsplikt

 

En styrelsemedlem eller tjänsteman får inte delta när egna personliga ärenden eller ärenden som gäller avtal mellan personens intresseföretag och förbundet behandlas i föreningens förvaltningsorgan. En sådan person får heller inte delta i behandlingen av ärenden som gäller avtal mellan förbundet och en tredje part, om personen kan vänta sig en väsentlig fördel av avtalet som kan stå i konflikt med förebundets intressen. Det som nämns ovan om avtal ska på motsvarande sätt tillämpas för rättegångar eller annat utövande av behörighet.

 

Ovan nämnda personer har tystnadsplikt i ärenden som de fått vetskap om i sitt förtroendeuppdrag eller arbete och som kan förorsaka förbundet väsentlig olägenhet eller skada.

 

Ovan nämnda personer får heller inte när de avslutat sitt uppdrag i förbundets förvaltning eller tjänst utnyttja konfidentiell information som kan förorsaka förbundet väsentlig olägenhet eller skada.

 

2. INTÄKTER, KOSTNADER OCH KAPITALFÖRVALTNING

 

6 § Penningrörelse och användning av bankkonton

 

Betalningsrörelsen ska med undantag av ringa betalningar skötas via bankkonton. Styrelsen beslutar årligen om det maximala belopp som får finnas i kassan.

 

Förbundets styrelse beslutar om allmänna frågor gällande användning av bankkonton, öppnande och avslutande av konton samt befogenheter att använda konton.

 

Då medel överförs från kassan till förbundets bankkonto eller lyfts från kontot ska det verifikat som fås från banken eller skrivs ut från bankens datasystem användas som kvitto.

 

Då medel överförs från ett bankkonto till ett annat ska betalaren och betalningsmottagaren samt orsaken till överföringen framgå i överföringens uppgifter.

 

                      Bankernas kontoutdrag ska utan dröjsmål granskas och avstämmas med bokföringen.

 

                      Ett register över aktiva bankkonton och användarrättigheter till kontona ska upprätthållas.

 

                      Styrelsen godkänner principer som gäller användning av kredit- och betalkort.

 

7 § Ärenden gällande understöd

 

Understödsansökningar och årsredovisningar av understöd undertecknas av de personer inom förbundet som innehar namnteckningsrätt.

 

Utbetalningsansökningar för understöd och utredningar av realiserade kostnader undertecknas av verksamhetsledaren eller personer som befullmäktigats särskilt för detta av styrelsen.

 

     8 §  Betalning och bokföring av löner

 

    Vid betalning, beräkning och bokföring av löner ska dessa separat utfärdade anvisningar och bestämmelser följas. Då det gäller löneutbetalningar ska man säkerställa att de betalas i enlighet med   gällande avtal och beslut.

 

Löner och arvoden betalas ut vid den tidpunkt styrelsen fastställt till den penninginrättning betalningsmottagaren specificerat. Förskottsbetalning är endast möjlig i specialfall och då måste ett verifikat göras upp som bestyrks på vederbörligt sätt och arkiveras med övriga bokföringsverifikat. I fråga om praxis gällande naturaförmåner följs skatteförvaltningens anvisningar.

 

För arvoden och kortvariga tillfälliga uppgifter ska en arvodesräkning skrivas som innehåller fakturerarens namn, personbeteckning, adressinformation, beskattningskommun, information om den tidpunkt när arbetet utfördes och betalningsgrund. Faktureraren bestyrker räkningen med sin underskrift och datum. Arvodesräkningar godkänns av beställaren.

 

Årsanmälningar till skattemyndigheten och försäkringsbolag, lönerelaterade redovisningar av förskottsinnehållningar och socialskyddsavgifter samt redovisningar av socialförsäkringsavgifter undertecknas av verksamhetsledaren eller en person som utsetts av denne.

 

 9 §  Kontrollanteckningar

 

Innan en utgift betalas ska fakturan eller ett annat dokument som baserar sig på fakturan kontrolleras och följande ska framgå

                      -                     mottagaren av varan eller arbetsprestationen

                      -                     hur utgiften är förknippad med förbundets verksamhet

                      -                     vem som kontrollerat nummer och ärende

                      -                     vem som godkänt utgiften

 

 mottagaren och granskaren ska anteckna sina namn eller initialer på verifikatet och på verifikatet ska också finnas en anteckning om på vilket konto och kostnadsställe utgiften ska bokföras.

 

 

  10 § Godkännande av intäkter och utgifter

 

För att undvika riskfyllda arbetskombinationer ska rutinerna för godkännande, bokföring och ersättningar fördelas på olika personer, om det är operativt möjligt.

 

Verksamhetsledaren godkänner utgifter och intäkter inom sitt verksamhetsområde. Styrelseordföranden granskar/godkänner verksamhetsledarens utgifter. Riktigheten i ordförandens utgifter granskas av vice ordföranden.

Stora anskaffningar eller andra sporadiska, exceptionellt stora utgifter som avviker från budgeten, ska godkännas av styrelsen.

 Promemoriaverifikat för bokföringen godkänns av föreningens verksamhetsledare.

 

11 §  Indrivning av intäkter

 

Indrivningen ska organiseras så att inflytandet kan säkerställas och indrivningen är effektiv. Eventuella kreditförluster som uppstår ska bokföras enligt god bokföringssed.

 

 

3.  BOKFÖRING OCH BOKSLUT

 

 12 §  Organisering av bokföring

                     

Bokföringen ska organiseras och skötas på det sätt som fastställs i bokföringslagen och -förordningen. Dessutom ska man beakta bokföringsanvisningarna för understöd från STEA (Veikkaus), bestämmelserna i denna ekonomistadga samt villkoren för god bokföringssed.

 

 13 §  Beskrivning av systemet

 

Bokföringen ska ordnas så att den motsvarar verksamhetens kvalitet och omfattning. Vid organiseringen av bokföringen ska utgångspunkterna för den interna kontrollen beaktas.

 

Grunden för bokföringssystemet är en skriftligt sammanställd förteckning över använda konton och kostnadsställen inklusive bokföringsanvisningar. Kontoförteckningen ska förvaras som bilaga till bokslutsmaterialet.

 

Räkenskapsperiodens intäkter och kostnader ska bokföras till sitt bruttobelopp på egna konton utan att intäkter dras av från kostnader eller kostnader från intäkter, med undantag av korrigeringar.

 

 Bokföringen ska hållas uppdaterad och skötas omsorgsfullt.

 

 

  14 §  Villkor för verifikat

                     

Bokföringsposterna ska grunda sig på ursprungliga verifikat som numrerats löpande från räkenskapsperiodens början och av vilka datum och årtal ska framgå. Ett verifikat över en genomförd betalning ska, om möjligt, ha utfärdats av betalningsmottagaren eller den penninginrättning som förmedlat betalningen. Av verifikatet ska framgå vad som köpts eller sålts eller vilken betalning det är fråga om samt även tidpunkten för kontotransaktionen. Dessutom ska verifikatet klargöra vilken anknytning utgiften har till förbundets verksamhet.

 

Till den del bokföringen är baserad på kontoutdrag ska motsvarande information framgå av kontoutdraget, verifikatet eller fakturan som kompletterar kontoutdraget. När ett verifikat från en utomstående inte kan erhållas som grund för en bokföringspost, ska bokföringen bestyrkas med ett verifikat som förbundet själv utfärdar och bestyrker på vederbörligt sätt.

 

  15 §  Bokslut

 

Styrelsen ska uppgöra ett bokslut och en verksamhetsberättelse för räkenskapsperioden på det sätt som förutsätts av bokföringslagen och -förordningen samt enligt god bokföringssed. Bokslutet omfattar resultaträkning och balansräkning inklusive noter och en verksamhetsberättelse ska bifogas. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska ge en riktig och tillräcklig bild av resultatet av förbundets verksamhet och ekonomiska ställning. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska sammanställas inom fyra månader efter räkenskapsperiodens slut. Tidtabellen för uppgörandet ska också följa bestämmelserna i förbundets stadgar

 

Bokslutet ska göras upp på prestationsbas. Om bokföringen till vissa delar har skötts på betalningsbas under räkenskapsperioden, ska bokföringen kompletteras före bokslutet och korrigeras så att den till väsentliga delar är prestationsbaserad.

 

  16 §  Resultaträkning

 

Resultaträkningen ska göras upp med beaktande av bestämmelserna i bokföringsförordningen och grupperas så att intäkterna och kostnaderna för varje verksamhetsområde framgår enligt kostnadsställe i resultaträkningen. Resultaträkningen ska kunna jämföras med budgeten och med föregående års bokslut. Vid behov ska jämförelseuppgifterna korrigeras så att de motsvarar det nya framställningssättet. Intäkter och kostnader ska presenteras till sitt bruttobelopp och endast korrigeras med nödvändiga rättelseutföranden.

 

Extraordinära poster och/eller engångsposter som påverkar resultatet ska klargöras i bokslutets noter.

 

  17 §  Balansräkning

 

Balansräkningens struktur och huvudgrupperingar ska följa modellen för balansräkningar i bokföringsförordningen.

                     

   18 §  Underskrifter

 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska dateras till datumet för undertecknandet då styrelsen godkänt bokslutet. Bokslutet och verksamhetsberättelsen undertecknas av en beslutför styrelse och verksamhetsledaren. Bokslutets och verksamhetsberättelsens underskrifter kan även samlas på en underskriftssida.

 

  Bokslutet ska bindas in utan dröjsmål efter undertecknandet. Bokslutsdokumenten ska samlas och förvaras enligt bestämmelserna. Balansräkningen ska sparas permanent.

 

 

4.  RAPPORTERINGSSYSTEM

 

 19 §  Rapportering

 

Avsikten med ekonomiförvaltningens rapporteringssystem är att i enlighet med serviceprincipen stödja beslutsfattarnas verksamhet samt beslutsfattande med anknytning till personalresurser, ekonomi och lönsamhet.

 

Rapporteringssystemet ska göras upp så att förbundets styrelse och övriga ledning med hjälp av systemet kan få en helhetsbild av förbundets realiserade verksamhet, resultat och ekonomiska ställning, både vad gäller finansiering och hur det som realiserats avviker från det som planerats.

 

  20 § Kontroll

 

Rapporteringen av den realiserade verksamheten och ekonomin behandlas av styrelsen varje kvartal och bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas före mitten av mars följande år. I rapporteringen ingår resultaträkningen och balansräkningen. Väsentliga avvikelser från budgeten, såsom betydande donationer, kreditförluster samt försäljningsvinster och –förluster av disponibla placeringstillgångar, utreds skriftligen som bilaga till mellanbokslutet. 

 

   Ekonomiuppföljningen ska genomföras varje månad av tjänstemännen. 

 

5.  INTERN KONTROLL

 

   21 § Intern kontroll

 

Den interna kontrollen ska organiseras på det sätt som förutsätts av verksamhetens kvalitet och omfattning.

 

Styrelsen ska övervaka att den interna granskningen av förbundets bokföring och kapitalförvaltning sköts på vederbörligt sätt.

                     

6.  REVISION

 

    22 § Revisorer

 

Förbundet ska välja revisorer på det sätt som förutsätts av stadgarna och bokföringslagen och revisorerna ska utföra revisionen enligt vad som fastställs i revisionslagen.

 

Den person som utses till revisor ska ha sådan kännedom om och erfarenhet av redovisning, ekonomiska och juridiska frågor samt revision som med tanke på kvaliteten och omfattningen av föreningens verksamhet är nödvändig för att sköta uppgiften.

 

Om omfattningen av förbundets verksamhet så förutsätter ska förbundet välja auktoriserad revisor enligt vad som förutsätts i revisionslagen.

 

  23 §  Revision

 

Revisionen innefattar granskning av förbundets bokföring, bokslut, verksamhetsberättelse och förvaltning för räkenskapsperioden.

 

Revisorerna ska ha möjlighet att utföra revisionen i den omfattningen de anser vara nödvändig och ska få de utredningar och den hjälp som de efterfrågar.

 

Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska i undertecknad form överlämnas till revisorerna minst en månad före det möte där bokslutet kommer att fastställas.

 

  Revisorerna ska ge revisionsberättelsen till föreningens styrelse senast två veckor före det möte där fastställande av bokslutet föreslås.

 

Om revisorerna ger förbundets styrelse ett revisionsprotokoll där de presenterar anmärkningar om upptäckta missförhållanden är föreningens styrelse skyldig att behandla protokollet utan dröjsmål och förvara det på ett tillförlitligt sätt. Detsamma gäller också separata granskningspromemorior som utfärdats av revisorerna. I rapporteringen ska STEA:s (Veikkaus) anvisningar om revision beaktas.

 

7.  SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

 

24 § Katalogisering av anläggningstillgångar

 

 Fast och lös egendom ska katalogiseras enligt de anvisningar som utfärdats av ekonomiförvaltningen.

 

 25 § Särskilda bestämmelser

 

Styrelsen kan utfärda anvisningar och bestämmelser som kompletterar denna ekonomistadga.

 

 

                      Denna ekonomistadga träder i kraft _1_februari 2020vv