Historia

Samarbete i Svenskfinland 

1974-1995 Samarbetsrådet i Svenskfinland (SHS) 

Rådet grundades ursprungligen som ett samarbete mellan Folkhälsan (Per Isaksson) och de Finlandssvenska handikapporganisationerna (Karl-Oscar Skogster). Som rådets starke man fungerade ekon. mag. Pär Olof Laurén. Efter Lauréns frånfälle stagnerade verksamheten. Tillsammans med fil. mag. Ulf Gustafsson tog Skogster då initiativ till ett informatörsprojekt där den bärande tanken var att ungdomar från olika organisationer skulle lära sig att informera om sig själva i syfte att minska fördomar mot funktionshindrade särskilt i skolor och på arbetsplatser. 

1996-1999 Come On 2000 

Syftet med projektet var att förbättra funktionshindrade personers möjligheter till självbestämmande och jämlikhet inom utbildning, yrkesutbildning, förvärvsarbete. Allt detta i enlighet med FN:s standardregler.  Till informatörer utsåg samarbetsorganisationerna sina allra mest  begåvade ungdomar som under "Muminmamman" Margit Lindemans ledning snart lärde sig känna och förstå varandra. På basen av sina personliga erfarenheter publicerade informatörerna ett pressmeddelande i Högsand den 2 mars 1997 som skulle bli en moralisk vägledare för förbundets framtida verksamhet. 

”Somliga behöver mer för att få lika mycket. 

Vår målsättning är att upphäva fördomar oss handikappade emellan och gemensamt arbeta för alla handikappgruppers intressen. Vi kräver och förutsätter att utvecklingsstörda, att personer med psykosociala problem, kroniskt sjuka (t.ex. reumatiker, diabetiker och ms-sjuka), samt personer som handikappats p.g.a. ålder, skall åtnjuta samma rättigheter som andra handikappade. Någon särskild lag som t.ex. omsorgslagen behövs inte. Detta krav berör bl.a. rättigheter till hjälpmedel, ersättningar och personlig assistans." 

1998 Come On 2000 i Österbotten 

Informatörerna i Österbotten tog snart initiativ till ett eget EU finansierat LEADER II – projekt.  Tack vare projektet kunde de avlöna en egen sekreterare, ped. mag. Carola Lithén, Där "kampanjen till skolorna" utvecklas till "Mångkulturella temadagar" i Södra Finland tillsammans med seniorer och flyktingar utvecklas informationsverksamheten med bl.a. "Grodbroschyren" i Österbotten. 

1998 Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) 

Systemet med ambulerande kansli som praktiserats av samarbetsrådet blev med RAY-finansiering så småningom ohållbart och 1998 grundades Finlands Svenska Handikappförbund av 3 förbund. Dessa var Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, (FDUV), Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade (FFSH) och Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS). Till ordförande valdes Mikael Lindholm. 

2000 Handikappades Båt och Fiskeklubb rf 

Handikappades Båt och fiskeklubb rf, numera Skipper rf,  grundades år 1996 på basen av projektet ”Hav utan gränser”. Projektet syftade till att med hjälp av fördomsfri konstruktion och avancerad teknologi utveckla en båt som skulle vara möjlig att manövrera och hantera av alla som kunde behärska en eldriven rullstol (Permobil Skipper).  Samtidigt var tanken att fästa uppmärksamhet vid handikappades behov i samband med hamnfaciliteter, klubbhamnar och samfärdsel i skärgården.

2000 Allaktivitetshuset Franzenia 

Kring sekelskiftet tog förbundet initiativ till att grunda ett gemensamt allaktivitetshus för alla funktionshinderorganisationer i Svenskfinland. Till fastighet utsågs ”Franzenia” som var ett idylliskt i monumental klassisk stil år 1930 uppförts trevåningshus på Franzensgatan i Helsingfors. Fastigheten ägdes av Helsingfors Universitets stiftelse. Trots långtgående planer lades tanken på ett gemensamt aktiebolag ned och sedan Omsorgsstiftelsen köpt fastigheten Jungfrustigen 1 B överfördes intresset till Eira. Även dessa planer måste snart skrinläggas eftersom fastjgheten VEGA-huset på Nordensskölsgatan 18 B plötslig blev ledig och FDUV och senare SAMS valde att flytta dit. 

2000 Helsingfors kulturstad år 2000 

Inom ramen för kulturstadsprojektet utvecklades mångkulturella temadagar i skolorna till Hand-i-handikappdagar som besökte skolor särskilt i södra Finland av rektorerna Maj.Britt Grönholm (Brändö gymnasium) och Chris Nyström (Norsen). 

2002-2004 Stödpersonsprojektet 

Psykosociala Förbundet (Sympati) och församlingarna tog år 2002 tillsammans med FDUV initiativ till ett projekt som skulle utbilda och förmedla frivilliga stödpersoner åt funktionshindrade. 

Slutrapport Stödperson 2002-2004 

År 2005 inleddes stödpersonsverksamheten med permanent finansiering av RAY. Samtidigt utlokaliserades verksamheten till FDUV i Sörnäs innan den efter SAMS grundande flyttades till Vega-huset. Idag bedrivs stödpersonsverksamhet även i Österbotten.

2003 EU Handikappår 2003 ”Livet en uppgift för alla”. 

Under handikappåret arrangerar samarbetsorganisationera seminarier, hand-i handikappdagar samt program under stafettkarnevalen och på Svenska Dagen.

Slutrapport-EU handikappår 2003 

2003-2005 Datacenter för specialgrupper - Datero 

Syftet med projektet var att producera tjänster i anknytelse till datateknik åt både finsk- och svenskspråkiga funktionshindrade personer oavsett ålder. Också olika terapeuter och myndigheter med ansvar för målgruppen omfattades av projektet. Verksamheten förlades till en stödcentral som fungerade i samband med Vasa stads-/länsbiblioteket. Idag bedriver Datero sin verksamhet som en förening med egen finansiering.

Slutrapport-Datero åren 2001-2003 

2004 Handikappföreningarna i Södra Finland och Österbotten 

Förbundets handikappolitiska verksamhet indelades i en lokalpolitisk- och i en rikspolitisk. Ett organiserat samarbete på lokalplanet var viktigt för att tillsammans kunna påverka kommunerna och utse gemensamma kandidater till handikappråden och ett riksomfattande för att skapa konsensus i lagstadgande arbete som på lika villkor berörde alla funktionshindrade i Svenskfinland. För att tillvarata förbundets lokalpolitiska intressen grundades Handikappföreningen i Södra Finland. Handikappföreningen i Österbotten som redan tidigare inlett sin verksamhet registrerade sin verksamhet 2005. Tanken var att arrangera s.k. ”lokalförsamlingar” som förutom till sina egna mdlemmar även riktade sig till finskspråkiga organisationer med svenskspråkig verksamhet och serviceproducenter. Sådana arrangerades regelbundet i Helsingfors, Ekenäs och Korsholm.

Generalförsamlingar arrangerades 2004 i riksdagshuset, 2005 i Nationalmuseet, 2006 i Optima, Nykarleby och 2007 i G18 i Helsingfors. 

2004-2008 EU-projekt Inclusive Diversity 

Styrka i mångfald på arbetsplatsen. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden. Förutom en inhemsk dimension hade projektet även en europeisk som omfattade ett samarbete med organisationer i 5 andra europeiska länder. 

Slutrapport Inclusive Diversity 2006-2008

Slutrapport (EU) Hop Skip Jump 2007-2008 

2005-2008 SOS Aktuellt 

År 2004 gavs SOS Aktuellt ut på prov med stöd av Svenska Kulturfonden. Tanken var att ge ut en tidning med funktionshinder och socialt utbud som tema. Tidningen som skulle vara gemensam för både brukare och beslutsfattare riktade sig till hela Svenskfinland. År 2005 fick förbundet bidrag av RAY för ett projekt som även stöddes av Konstsamfundet.  År 2008 övergick SOS Aktuellt från projekt till ordinarie verksamhet.

Slutrapport SOS Aktuellt 2004-2008 

2006-2009 Juridiskt Ombud  

Som förbund för enskilda organisationer och organisatör av den årligen återkommande generalförsamlingen ansökte handikappförbundet år 2006 om bidrag av RAY för ett juridiskt ombud som utöver juridisk rådgivning åt enskilda även skulle skriva utlåtanden inom ramen för det gemensamma lagstiftande narbetet i hela Svenskfinland.

Slutrapport Juridiskt ombud 2007-2009 

År 2008 väljs Nils Torvalds till ordförande.

År 2009 väljs Mikael Sjövall till ordförande.

År 2009 undersöker handikappförbundet som representant för tredje sektorn möjligheten att etablera en gemensam assistentpool i samarbete med Kårkulla samkommun.

Slutrapport Personlig assistanspool i Svenskfinland 2009-2010. 

År 2011 väljs Anna Caldén till ordförande.

År 2016 blir förbundet medlem i SAMS

År 2016-2019 erhåller förbundet stöd av STEA för ett tvåspråkigt och treårigt projekt som ska förbättra på samarbetet mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och rederier. Republikens president Sauli Niinistö fungerar som projektets beskyddare

Slutrapport Mutual Trust 2016-2019

År 2020 överförs SOS Aktuellt till SAMS.