Samarbete

Trots samarbete och gemensamma resurser är vi svenskspråkiga en minoritet. Svenskan som nationalspråk ger oss vissa möjligheter till olika arrangemang och speciallösningar men för att få samma service- och tjänster på det egna modersmålet som majoritetsbefolkningen så är vi helt beroende av samarbetet med de finskspråkiga funktionshinderorganisationerna. Dessa samarbetar åter i sin tur med varandra för att uppnå sina egna gemensamma nationella och internationella målsättningar.

För att vi skall kunna tillvarata våra gemensamma intressen som svenskspråkiga funktionshindrade i Finland har vi grundat ett Intressenätverk www.samsnet.fi Till nätverket är alla välkomna som sysslar med funktionshinderfrågor i Svenskfinland. Nätverket som hörs i frågor som gäller lagstiftande arbete sammankallas regelbundet av SAMS jurister som bereder utlåtanden som sedan kommenteras av medlemmarna. Tillsammans med andra svenskspråkiga organisationer inom det sociala området är vi därtill aktiva i ytterligare ett nätverk, nämligen Svenska nätverket inom Social och Hälsa www.soste.fi. SOSTE har över 200 medlemsorganisationer. Som förbund hör vi tillsammans med 58 andra till Svenska studieförbundet www.studieforbundet.fi

Inom det finskspråkiga samarbetet representerar Handikappforum www.vammaisfoorumi.fi (Vaikuttajaverkosto) med sina 30 funktionshinderorganisationer det mest inflytelserika samarbetet kring funktionshinder i Finland.  Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Vane www.vane.to är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. VANE har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden.     

Angående samarbetet kring service och tjänster; se sidan ”Kan vi hjälpa?”.