Beslutsordning

Beslutsordning 2020


Förbundsmötet
Förbundets beslutande organ är förbundsmötet. Dess verkställande organ är förbundsstyrelsen.
Förbundsmötet utser styrelsen på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst.


Förbundsstyrelsen
Styrelsens utvärderar sitt arbete i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen, vilken även
omfattar resultaträkning och balans, utgör basen för verksamhetsplanen och budgeten för det
påföljande kalenderåret.
Styrelsen anställer följande tjänstemän:
a) En verksamhetsledare som verkställer styrelsens beslut och förbundets stadgeenliga
uppgifter.

Tjänstemännens uppgifter och ansvar framgår ur befattningsbeskrivningen. Villkoren framgår
ur anbudskriterierna vid upphandling (köptjänst) eller arbetsavtalet (anställning).
Penningrörelse och användning av bankkonton sker i enlighet med föreskrifterna i
ekonomistadgan.