Finlands Svenska Handikappförbund Verksamhetsberättelse 2016

 

 

Sida 01 FSH Verksamhetsberättelse 2016


Finlands Svenska Handikappförbund
Verksamhetsberättelse
2016
Finlands Svenska Handikappförbund rf
Apollogatan 15 A 7
00100 Halsingfors
+358 50 418272
info@handikapp.fi
handikapp.fi
FO 1601201-4
Sida 02 FSH Verksamhetsberättelse 2016

Allmänt

 

Förbundet strävar till att främja hälsa och social välfärd för funktionshindrade
personer i Svenskfinland. Detta genom att fungera som en samarbetsorganisation för de svensk- två- och teckenspråkiga funktionshinderorganisationer som har anslutit sig till förbundet. Förbundets övergripande
syfte är att tillvarata medlemmarnas möjligheter att själva besluta, delta,
påverka och stärka sina sociala nätverk och sin samhällsgemenskap.


Uppföljning av uppdrag och strategi


Förbundet har under verksamhetsåret eftersträvat en gemensam
intressebevakning för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning som
har tillhört särskilt små föreningar eller större tvåspråkiga förbund. Detta
genom att fungera som en svenskspråkig gemenskap för sina medlemmar där
representanter för olika funktionshindergrupper har samlats för att på egna
villkor fatta beslut och påverka i frågor som gäller dem själva. Samtidigt har
förbundet också haft möjlighet att fungerat som administratör för olika projekt
och verksamheter som har främjat medlemsorganisationernas intressen. Av
dem har det viktigaste varit att a) förlägga en funktionshinderpolitisk
journalistiskt obunden tidning SOS Aktuellt som förutom att fungera som ett
debattforum för målgruppen har riktat sig till alla som är intresserade av
funktionshinder och omsorgsfrågor i Svenskfinland, och b) att administrera ett
projekt Mutual Trust som är ett treårigt projekt som har till uppgift att förbättra
samarbetet mellan funktionshindrade, räddningsmyndigheter och trafikörer.


I sin strategi har förbundet aktivt eftersträvat ett ökat samarbete med SAMS.
Strategin har burit fukt såtillvida att förbundet blev medlem i SAMS fr.o.m. den
första januari detta år (2016). För att trygga självbestämmandet utan yttre
inblandning har Handikappförbundet hållit fast vid att minst 60 % av styrelsen
bör ha personlig erfarenhet av att leva med funktionshinder i det dagliga livet.


Finland ratifierade
FN:s konvention
om rättigheter för
funktionshindrade
. H
andikappförbundet blev
medlem i SAMS
Sida 03 FSH Verksamhetsberättelse 2016
 

Verksamhetsåret i sammandrag


Sommaren 2016 ratifierade Finland FN-konventionen om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättning. Ratifieringen föregicks av en
omfattande ändring av vår lagstiftning (VAMPO) som presenterades i
sammandrag på ett seminarium den 10.3.2016 i Ständerhuset av det
Riksomfattande Handikapprådet (VANE). Under hösten omvandlades VANE till
en delegation med uppgift att dels följa upp hur implementeringen av
konventionen fortskrider och dels rapportera om resultatet till FN:s
generalförsamling. För att fira ratifieringen så arrangerade förbundet ett
seminarium i samarbete med SAMS som hölls den 19.9.2016 på G18.
I samband med det pågående arbetet kring social- och hälsovårdsreformen
har SOSTE (Social och Hälsa) fått en allt viktigare roll även för oss och för vår
strävan att uppnå våra mål inom funktionshinderpolitiken. Till föreningen hör
förutom Handikappförbundet ca 200 andra medborgarorganisationer. För att
tillvara de svenskspråkiga organisationernas intressen har SOSTE grundat ett
svenskt nätverk som har beviljats stöd för anställning av en deltidsanställd
sekreterare av RAY (numera STEA). Samtidigt fortsatte Institutet för Hälsa och
Välfärd (THL) sitt viktiga arbete med att utveckla en svenskspråkig Handbok
för funktionshindrade. Andra viktiga händelser för vår målgrupp som var
särskilt aktuella under det gångna året var den pågående sammanslagningen
av handikappservice- och omsorgslagen (VALAS) samt indelningen av rikets
förvaltning i 18 landskap och själstyrande social- och hälsovårdsområden.
Handikappförbundets uppgift under reformen har varit att försöka bevara
valfriheten för svenskspråkiga funktionshindrade på samma nivå som de
finskspråkiga. Detta genom att tillsammans med SAMS aktivt föra fram en
alternativ modell till ett svenskspråkigt monopol över landskapsgränserna som
t.ex. har förespråkats av Kårkulla. Handikappförbundets viktigaste
samarbetspart när det gäller service och tjänster för hela funktionshinderfältet
var Handikappforums intressepolitiska nätverk ”Vaikuttajaverkosto”. När det
gäller enbart svenskspråkiga funktionshindrade var vårt eget svenskspråkiga
intressenätverk som sammankallas av de juridiska ombuden från SAMS
viktigast. Nätverket arrangerar också årligen en funktionshinderpolitisk dag
som 2016 arrangerades i Vasa. Inom nätverket representerar
Handikappförbundet närmast neurologiska funktionshinder.
För målgruppens intressebevakning är närsamhället viktigast. Av förbundets
förtroendevalda med daglig erfarenhet av att leva med funktionshinder deltog 8
i den kommunala beslutsprocessen. Av de 4 invalda i fullmäktige valdes
Handikappföreningen i Österbottens ordförande till ordförande för fullmäktige i
”Förutom i
SOSTE och
SAMS blev vi
också
medlemmar i
Svenska
Studieförbundet”.
Sida 04 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Korsholm och 4 i kommunala handikappråd. Av alla 8 invalda satt 6 i
Handikappförbundets styrelse och 2 i medlemsorganisationernas styrelser. Alla
utom en hade daglig erfarenhet av att leva med funktionshinder. För att hålla
kontakt och utbyta åsikter inom nätverket ger nätverket åtminstone en gång per
termin ut ett brev ”Tillsammans i kommunalpolitiken”

Information

.
SOS Aktuellt
Förbundets viktigaste källa till information, debatt och informationsspridning är
SOS Aktuellt Tidningen är ett samarbete mellan 12 funktionshinderorganisationer som år 2004 ingick ett avtal om utgivning av en gemensam
tidning. Samarbetsorganisationerna väljer mellan sig ett redaktionsråd.
På grund av högre postkostnader minskades antal utgivningar år 2016 från 5
till fyra. Samtidigt höjdes prenumerationsavgiften till 15 euro. Trots färre
tidningar ökades sidantalet till 36 sidor i alla nummer förutom i julnumret som
hade 44. Upplagan låg på 4800 exemplar.
År 2016 arrangerades inget ”Mångfald i Media-seminarium” p.g.a. bristande
resurser. Däremot deltog SOS Aktuellt i Bokmässan i Helsingfors, Bokmässan i
Vasa, i katalogen Finlandssvenska Tidskrifter, Bokkalaset i Ekenäs samt på
medlemsorganisationernas egna mässor och evenemang.
Konstsamfundet stödde tidningen så som tidigare. SOS Aktuellt har en egen
verksamhetsberättelse (se bilaga).
 

Kommunikation


Förbundets synlighet baserar sig i första hand på de förtroendevaldas
personliga erfarenhet av att leva med funktionhinder i det dagliga livet. Genom
att tillsammans fatta beslut och vara aktiva i press och media samt delta i olika
organisationers beslutsfattande främjas målgruppens intressen i samhället allra
bäst. Särskilt som samma personer är aktiva i arbets- och ledningsgrupper
samt i det politiska klivet. Idag är face-to face” det överlägset bästa sättet att
informera om funktionshinder.
En förteckning över förbundets förtroendevaldas och anställdas
förtroendeuppdrag och media synlighet är ansluten som bilaga.
Sida 05 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Som förbundets fönster ut mot samhället fungerar hemsidan www.handikapp.fi.
Sidans aktualitet har hela tiden minskat men förbundet har saknat resurser att
vända på utvecklingen. Tack vare projektet Mutual Trust som kommer att
producera ett omfattande digitalt material för både myndigheter och
funktionshindrade fick förbundet ekonomiska förutsättningar att utarbeta egna
tillgängliga sidor på samma botten som wwww.mutualtrust.fi. För ändamålet
har förbundet reserverat en ny domän på www.funktionshinder.fi. Eftersom en
ny hemsida med verktyg som gör det möjligt att bättre följa upp vår verksamhet
förutsätter allt från förnyat material och logotyp till tillgänglighetstester så
kommer den att öppnas först i början av 2017. I samband med förnyelsen
uppdateras också förbundets kommunikation på sociala medier.


För att upprätthålla en kontinuerlig kommunikation mellan sig och sina
medlemsorganisationer publicerar styrelsen ett medlemsbrev fyra gånger per
år. I brevet presenterar förbundet sin egen verksamhet samt resultat av
intresseverksamheten.
 

Projekt


Mutual Trust -projektet
Projektet Mutual Trust började då projektkoordinator Daniel Saarinen inledde
sitt arbete i april. I juni meddelade republikens president Sauli Niinistö sitt
intresse att fungera som beskyddare för projektet.


Det treåriga och tvåspråkiga projektet har som mål att kartlägga
räddningsmyndigheters och trafikörers färdigheter att rädda funktionshindrade
men likväl att få de funktionshindrade själva att förbereda sig för olika
nödsituationer. Projektet försöker öppet och fördomsfritt att hitta nya praktiska
och tekniska lösningar för att rädda liv. Mutual Trust kommer att ordna
övningar med olika räddningsmyndigheter, trafikörer och funktionshindrade –
vilket kommer att resultera i ett undervisnings- och informationsmaterial för
både myndigheter och funktionshindrade. Det interaktiva materialet kommer att
skapas på projektets nya webbplats som blev klar i årsskiftet 2016 - 2017.


Projektet har under årets lopp deltagit i olika seminarier och evenemang för att
göra projektet känt och för att skapa nya nätverk. Under hösten har projektet
hållit planeringsmöten inför fem (5) övningar som kommer att ordnas år 2017.
Mutual Trust har också varit aktivt inom sociala medier och har egna sidor i
tidskriften SOS Aktuellt. I december kontaktades dessutom alla 200
Sida 06 FSH Verksamhetsberättelse 2016
riksdagsledamöter för ett eventuellt seminarium om säkerhet och
funktionshinder på Lilla parlamentet.


Mera information om projektet finns på webbplatsen www.mutualtrust.fi och
www.facebook.com/mutuprojekti
 

Medlemsorganisationer


Finlandssvenska Teckenspråkiga rf
Språkseminarium
Under året fortsatte Handikappförbundet att tillsammans med Finlandssvenska
Teckenspråkiga att undersöka huruvida den verbala kommunikationen mellan myndigheter
och befolkningen i vårt mångkulturella samhälle kunde stärkas med ett tydligt och ”korrekt”
kroppsspråk. Bruket av överenskomna naturliga regler, tecken och signaler används
allmänt i bullriga eller tysta miljöer och särskilt som en förstärkning av språket i samband
med krävande kommunikation t.ex. med barn. Kroppsspråkets betydelse är lätt att
visualisera med pantonomi och teater men tills vidare har förbundet inte lyckats intressera
språkforskarna på universitetet att delta i ett seminarium som skulle undersöka vad
tecken- och kroppsspråket kunde tillföra vår verbala kommunikation. Detta särskilt med
tanke på funktionshindrade myndigheternas agerande i utsatta situationer.


Tröskeln rf
Rådgivning och personlig assistans
Ända sedan Handikappservicelagen trädde i kraft 1987 har systemet med personlig assistans
varit en av de viktigaste förutsättningarna för att en person med ett svårt funktionshinder skall
kunna leva ett självständigt liv. År 2009 utvidgades den s.k. ”arbetsgivarodellen” till att gälla
även funktionshindrade personer som inte kan fungera som arbetsgivare utan stöd.
Utvecklingen följs ständigt upp av ett nätverk, ”Avustaja.info”, som har en delegation med flera
arbetsgrupper. Förutom intressebevakning och rådgivning arrangerar nätverket årligen
återkommande assistansdagar. I år arrangerades dagarna den 21-22.9 i Kommunernas hus.
Tröskeln administrerar också en assistentförmedling Sentteri ry.
Sida 07 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Ryggmärgsskadades förening Akson rf
Kamratstöd för ryggmärgsskadade
I Finland har akutvård, rehabilitering och livslång uppföljning av ryggmärgsskada enligt
förordningen om centralisering av vård för ryggmärgsskadade koncentrerats till tre
sjukvårdsdistrikt. För att stöda den polikliniska verksamheten inom distrikten har
Akson inom ramen för MOVE-projektet utbildat erfarna ryggmärgsskadade till att ge
kamratstöd i samarbete med ryggmärgsskadecentralerna. Under hösten beslöt
projektets arbetsgrupp att arrangera en svenskspråkig kurs i kamratstöd år 2016 i
Österbotten. Trots att allt material översattes och alla förberedelser gjordes på
svenska så anmälde sig inte tillräckligt många ryggmärgsskadade till kursen som
följaktligen inhiberades.
 

Övrigt samarbete


Samarbetet med SAMS (Samarbetsförbundet kring funktionshinder). som
tidigare har omfattat SAMS alla verksamheter, fördjupades ytterligare av att
Handikappförbundets ordförande Anna Caldén också valdes till SAMS nya
ordförande på höstmötet.
I samarbetet med SAMS var de gemensamma utlåtandena tillsammans med
de juridiska ombuden viktigast. Den 6-7.6.2016 arrangerade SAMS sina
sommardagar och på hösten ordnade MiM (En minoritet inom minoriteten)
kurser i påverknings arbete inför valet.
VATES
Förbundet deltog även i Vates seminarium kring sysselsättning och i ”Job Shadow Day” som
skall hjälpa funktionshindrade och långtidssjuka personer att hitta lönearbete.
 

Ekonomisk översikt


Handikappförbundets verksamhet finansierades år 2016 i huvudsak av RAY (Ak6 99 000 €).
Inom förbundets egen bokföring fördelades bidraget mellan den allmänna verksamheten 39000
€ och SOS Aktuellt 60000 €. Konstsamfundet stödde tidningen med 10000€ och
prenumeranterna med 3469 €. Den övriga verksamheten stödde olika stiftelser med 3000 €
Sida 08 FSH Verksamhetsberättelse 2016
och SAMS med 12000 €. Under året inledde förbundet en uppdatering av sin hemsida efter
konkurrensutsättning på samma botten som www.mutualtrust.fi. Mutual Trusts hemsidor var
brådskande och blev färdiga i november 2016. Handikappförbundets bör vara färdiga att tas i
bruk före utgången av mars 2017. Balansen uppvisade en omslutning på 30048 €. Som
bokförare fungerade bokföringsbyrån He-tilit Oy, som ekonomiansvarig Ulf Gustafsson och
som CGR revisor Eva Bruun med CGR revisor Seppo Nevalainen som suppleant.
Bilagor:
En förteckning över förtroendeuppdrag och verksamheter
SOS Aktuellts verksamhetsberättelse 2016
Sida 09 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Bilaga 1
Ansvarsposter, uppgifter och uppdrag
Ansvarsposter och uppgifter inom den egna verksamheten
Styrelse
Följande personer ingick i föreningens styrelse år 2016.
Ordförande
Anna Caldén, Nykarleby, Handikappföreningen i Österbotten.
Ordinarie styrelsemedlem:
Martin Relander Helsingfors, Akson rf.
Karl-Mikael Grimm. Helsingfors, Tröskeln rf, Kortväxta rf.
Tiina Kumpuvuori Åbo, Åbo CP-förening rf.
Gun Ainamo, Esbo, Nylands CP-förening rf.
Tim Dahlberg Esbo, Skipper rf.
Ersättare:
Harold Henriksson, Västra Åboland, Tröskeln rf Åbo
Monica Dalberg, Esbo, Nylands CP-förening rf.
Representation i medlemsföreningarna
Fin Fami rf ingen representation
Finlandssvenska Teckenspråkiga rf kontaktperson Magdalena Kintopf-Huuhka
Handikappföreningen i Österbotten rf stadgeenliga möten Anna Caldén
Helsingfors Svenska Reumaförening rf ordförande Gunvor Brettschneider
Nylands muskelhandikappförening rf stadgeenliga möten Olof Ekblom
Nylands CP-förening rf stadgeenliga möten Monica Dahlberg
Ryggmärgsskadades förening Akson rf styrelsemedlem Ulf Gustafsson
Skipper rf styrelsemedlem Tim Dahlberg
Tröskeln rf stadgeenliga möten Ulf Gustafsson
Åbo CP-förening rf stadgeenliga möten Tina Kumpuvuori
Sida 10 FSH Verksamhetsberättelse 2016
SOS Aktuellt
Redaktionschef Daniela Andersson
redaktionsråd
Anna Caldén, ordförande
Daniela Andersson, chefredaktör
Ulf Gustafsson, sekreterare
Martin Relander
Emma-Lena Lybäck
Professionella frilansskribenter
Thomas Rosenberg från östra Nyland
Helena Forsgård från Åland
Christina Lång och Monica Björkell-Ruhl från huvudstadsregionen
Tom Sörhannus och Matias Krook från Österbotten
Malin Johansson från Åboland.
Sida 11 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Ansvarsposter och uppgifter i den övriga
verksamheten
Syftet med förbundets övriga verksamhet är att ge personer med funktionsnedsättning
i Svenskfinland möjlighet att fatta beslut, bli hörda och representera sig själva i frågor
som berör deras dagliga liv.
Verksamhet typ av representation personer
Rikspolitiken
Justitieministeriet seminarium Karl-Mikael Grimm
Folktingets reformgrupp hörande Karl-Mikael Grim
Ulf Gustafsson
Institutet för hälsa och välfärd
”Vammaisneuvottelupäivät” deltagande Ulf Gustafsson
Handbok för handikappservic arbetsgrupp Anna Caldén
Ulf Gustafsson
Kommunalpolitiken
Tillsammans i politiken (Nätverk)
Efter kommunalvalet 2012 konstaterades förbundets förtroendevalda vara invalda i
fullmäktige och handikappråd i Svenskfinland enligt följande:
I fullmäktige;
Helsingfors fullmäktige Gunvor Brettschneider
Nykarleby Anna Caldén, ersättare
Korsholm Carola Lithén (Handikappföreningen i Österbotten)
Vasa fullmäktige Johan Kullas
Sida 12 FSH Verksamhetsberättelse 2016
I handikappråd;
Helsingfors handikappråd Karl-Mikael Grimm
Vanda Handikappråd Olof Ekblom
Pargas handikappråd Harold Henriksson
Nykarleby handikappråd, Anna Caldén, ordförande
Fritidssektionen i Nykarleby Stad: Ordinarie medlem, Anna Caldén
Nätverkets sekreterare Karl-Mikael Grimm
Samarbetsorganisationer
SOSTE Finlands social och hälsa rf
SOSTE Intressepolitiska nätverket Ulf Gustafsson
Handikappforum stadgeenliga möten Ulf Gustafsson
Karl-Mikael Grimm
”Vaikuttajaverkosto” Ulf Gustafsson
Karl-Mikael Grimm
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder
Ordförande Anna Caldén
MiM-projektet styrgrupp, ordförande Anna Caldén
Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet
Intressenätverket Ulf Gustafsson
Temadag kring funktionshinder arbetsgrupp Ulf Gustafsson
Moderator Anna Caldén
föreläsare Karl-Mikael Grimm
4BT Stödpersonsverksamhet arbetsgrupp Ulf Gustafsson
Föreningsträffen seminarium Anna Caldén
Sida 13 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Utbildningar
Påverkningsutbildning 3 seminarier föreläsningar Karl-Mikael Grimm
ledare, dragare Anna Caldén
Påverkningsguide Karl-Mikael Grimm
Hanaholmen, Svenska nu 2016: Finland 100 projekt, läromaterial inom ramen för svenska
undervisningen i skolor. Anna Caldén
Föreläsningar på regelbunden basis om teman gällande positivt tänkande, gott bemötande,
funktionshinderpolitik etc. Anna Caldén
Kommunalvalsprogram arbetsgrupp Karl-Mikael Grimm
Anna Caldén
Heta-förbundet översättning av undervisnings video Karl-Mikael Grimm
Valteri Skilla, suppleant i Svenska sektionen Anna Caldén
Gnistan 2.0 projektet: Medlem i styrgruppen Anna Caldén
SOTE arbetsgrupp Handikappservice i Österbotten: Medlem i arbetsgruppen
Medlemsföreningar
Ryggmärgsskadades förening Akson rf
styrelsemöten, stadgeenliga möten Ulf Gustafsson
MOVE –projektet arbetsgrupp Ulf Gustafsson
Skipper rf
Vinterdag, Havsdag, Forneldsafton arbetsgrupp Ulf Gustafsson
Monica Dahlberg
Tim Dahlberg
Tröskeln rf
Assistentti.info delegation Ulf Gustafsson
Sentteri rf stadgeenliga möten Karl-Mikael Grimm
Sida 14 FSH Verksamhetsberättelse 2016
Media, synlighet och kommunikation
Karl-Mikael Grimm
Media insändare i Hbl: Regeringen har glömt de funktionshindrade.
Media Esteettömyyden perusteet
Anna Caldén
Media: Intervju i anslutning till dokumentärserien Dom kallar oss handikappade YLE, april 2016
Media: Uttalande i YLE 26 nov 2016 om framtida tjänster för funktionsnedsatta i Svenskfinland
Media: Podcast inom ramen för Project LIV Mars 2016. Project LIV är en förening som skapar
verksamhet och glädje för långtidssjuka barn
Media: Vasabladets julkalender på webben 2016. I julkalendern presenteras aktuella och kända
personer.
Media: På regelbunden basis skriver jag insändare, kolumner om aktuella funktionshinderpolitiska
ämnen i tidningar och olika forumelastusseminaariin ja työpajaan.
Alla skriver ledare eller krönikor i SOS Aktuellt och är dagligen aktiva på sociala media