Säännöt

ALLMÄNT

Förbundets namn är Finlands Svenska Handikappförbund. Dess hemort är Helsingfors. Förbundets språk är svenska. Finlands Svenska Handikappförbund kallas i fortsättningen i dessa stadgar enbart förbundet. Den officiella förkortningen av förbundets namn är FSH.

2 §

Förbundets ändamål är att förverkliga jämlikhet och full delaktighet för funktionshindrade personer inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Förbundet är en samarbetsorganisation för de svensk-, två- och teckenspråkiga handikapporganisationer som ansluter sig till förbundet.

Förbundet kan :

göra framställningar och förslag till myndigheter och organisationer, såväl på det nationella planet som på nordisk-, europeisk- och internationell nivå

- stimulera kommuner och organisationer till ett ökat intresse för funktionshindrade medborgares behov

- bedriva information och attitydpåverkande arbete

- ordna kursverksamhet och annan utbildning

- ta initiativ till gemensamma verksamheter och projekt

3 §

Förbundet kan motta donationer och testamenten samt äga fast egendom.

 

II MEDLEMSKAP

4 §. Till egentlig medlem i förbundet kan antas svensk-, två- eller teckenspråkig registrerad handikapporganisation med svensk- eller teckenspråkiga medlemmar. Ansökan om medlemskap riktas till förbundets styrelse.

5 §. Till understödande medlem av förbundet kan antas organisationer, stiftelser och andra juridiska samfund, vilkas verksamhet inte står i strid med förbundets ändamål.

Medlemmarna i förbundet bibehåller sitt ekonomiska och juridiska oberoende samt sin handlingsfrihet.

 

III FÖRBUNDETS VERKSTÄLLANDE OCH BESLUTANDE ORGAN

7 §. Förbundets beslutande organ är förbundsmötet.  Dess verkställande organ är förbundsstyrelsen.

8 §. Ordinarie förbundsmöten är vårmötet som hålls inom utgången av april månad och höstmötet som hålls inom utgången av november månad.  Dessutom kan extraordinarie möte hållas, då förbundsstyrelsen anser det påkallat eller då minst två egentliga medlemmar fordrar detta.

Kallelse till förbundsmöte skall skriftligen sändas till alla medlemmar, minst två veckor i förväg.

9 §. På förbundsmötet har varje egentlig medlem en röst.  Understödande medlem har säte och stämma förbundsmötet, men ej rösträtt.

10 §. På förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:

 

- förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår

- fastställs bokslutet för föregående kalenderår

- förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet

- behandlas övriga ärenden som upptagits i mötets kallelse 

 

På förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:

- väljs förbundsstyrelsens ordförande och övriga medlemmar och personliga ersättare för ett år åt gången

- besluts om medlemsavgiftens storlek för egentliga- och understödsmedlemmar

- behandlas motioner från medlemsorganisationerna

- besluts om verksamhetsplan och budget för inkommande kalenderår

- val av revisor och revisorsuppleant

- behandlas övriga ärenden som upptagits i mötets kallelse

 

11 §.

Medlemsorganisation bör inlämna motioner till förbundets höstmöte inom utgången av augusti månad.

12 §.

Till förbundsstyrelsen hör en ordförande och minst fyra och högst åtta medlemmar.  Varje medlem har en personlig ersättare.  Förbundsstyrelsen väljer inom sig två viceordföranden och inom sig eller utom sig en sekreterare.  Förbundsstyrelsen sammankommer på kallelse av ordföranden.

13 §.

Förbundsstyrelsen

- bevakar förbundets intressen och handhar den löpande verksamheter

- sammankallar till förbundsmöte

- tillsätter och entledigar förbundets personal

- uppgör förslag till verksamhetsplan och budget för förbundet

- uppgör en årlig berättelse över förbundets verksamhet

- handhar i övrigt alla på förbundet ankommande frågor, som inte enligt dessa stadgar skall avgöras av förbundsmötet.

 

IV TECKNANDET AV FÖRBUNDETS NAMN

14 §.

Förbundets namn tecknas av förbundsstyrelsens ordförande eller någondera av vlceordförandena tillsammans med styrelsens sekreterare.

Styrelsen kan berättiga förbundets ledande tjänsteman att ensam teckna förbundets namn.

 

V RÄKENSKAPER

15 §.

Förbundet uppgör sina räkenskaper per kalenderår.

 

VI STADGEÄNDRING OCH UPPLÖSNING AV FÖRBUNDET

16 §.

Förslag till ändring av förbundets stadgar skall tas upp vid ordinarie eller extraordinarie förbundsmöte.  Meddelande härom bör ges i kallelsen. Ändring av förbundets stadgar kräver att 2/3-delar av angivna rösterna godkänner detta.

I samma ordning kan beslutas om upplösning av förbundet.  Om förbundet upplöses skall dess medel fördelas mellan egentliga medlemmarna.