Beslutsordning

Förbundsmötet

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet.  Dess verkställande organ är förbundsstyrelsen. Förbundsmötet utser styrelsen på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst. 

Förbundsstyrelsen

Styrelsens utvärderar sitt arbete i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen, vilken även omfattar resultaträkning och balans, utgör basen för verksamhetsplanen och budgeten för det påföljande kalenderåret. 

Styrelsen anställer följande tjänstemän

- En verksamhetsledare som verkställer styrelsens beslut och förbundets stadgeenliga uppgifter. 
- En chefredaktör för SOS Aktuellt. 

Tjänstemännens uppgifter och ansvar framgår ur befattningsbeskrivningen. Villkoren framgår ur anbudskriterierna vid upphandling (köptjänst) eller arbetsavtalet (anställning).

Penningrörelse och användning av bankkonton sker i enlighet med föreskrifterna i ekonomistadgan.