Beslutsordning

Förbundsmötet

Förbundets beslutande organ är förbundsmötet.  Dess verkställande organ är förbundsstyrelsen. Förbundsmötet utser styrelsen på höstmötet där varje medlemsorganisation har en röst. 

Förbundsstyrelsen

Styrelsens utvärderar sitt arbete i verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen, vilken även omfattar resultaträkning och balans, utgör basen för verksamhetsplanen och budgeten för det påföljande kalenderåret. 

Styrelsen anställer följande tjänstemän

- En verksamhetsledare som verkställer styrelsens beslut och förbundets stadgeenliga uppgifter. 
- En chefredaktör för SOS Aktuellt. 

Tjänstemännens uppgifter och ansvar framgår ur befattningsbeskrivningen. Villkoren framgår ur anbudskriterierna vid upphandling (köptjänst) eller arbetsavtalet (anställning).

Penningrörelse och användning av bankkonton sker i enlighet med föreskrifterna i ekonomistadgan. 

 

Tidningen SOS Aktuellt

Förläggare

Som ansvarig förläggare för SOS Aktuellt fungerar förbundets ordförande. Förbundsordföranden är också ordförande för redaktionsrådet.

Redaktionsråd

Redaktionsrådet är ett rådgivande organ till stöd för chefredaktören. Rådet. i vilket chefredaktören har permanent säte, utses av förbundsstyrelsen på rekommendation av stormötet.  

Stormöte

Till stormötet kallas representanter för tidningens 11 grundande organisationer. Som redaktionsrådets och stormötets sekreterare fungerar verksamhetsledaren. 

Konflikter

Konflikter i rådet avgörs av förbundsstyrelsen.