Debatt

Modellen lämpar sig oavsett boendemiljö eller ort alldeles särskilt för kulturella och språkliga minoriteter.

Sedan systemet med personlig assistans infördes som alternativ till serviceboende har livskvaliteten för personer med funktionsvariationer förbättrats dramatiskt. Detta gäller alldeles särskilt dem som har kunnat fungera som arbetsgivare för sina egna assistenter. I den nya funktionshinderlagen har systemet breddats så att det även kommer att omfatta personer som inte kan definiera sina behov själv. För att kunna hantera alla nya typer av stöd och träning som reformen förutsätter tar man i bruk en helt ny repertoar av verktyg som till exempel personlig budgetering och servicesedlar. Gemensamt för alla åtgärder från samhällets sida är att de riktar sig till individen.

En lösning som fokuserar på en gemenskap utan att för den skull ge avkall på självbestämmandet är andelslagsmodellen. Enligt andelslagsmodellen kan en grupp likasinnade personer med subjektiv rätt till personlig assistans grunda ett kooperativ. Detta med en enda uppgift; nämligen att garantera andelslagsägarna själva en fungerande personlig assistans. Utifrån behov och kompetens kan andelslaget då välja mellan att fungera som arbetsgivare och ta ansvar för sina assistenter själva eller att som arbetsledare köpa assistansen från offentliga affärsverk, privata producenter eller andra andelslag. Självfallet kan landskapet tillsammans med ägarna, om alla parter anser det vara förnuftigt, också knyta andra tjänster till andelslaget. Sådana kunde vara allt från ledsagnings- och tolktjänster till olika stödtjänster i hemmet. Modellen lämpar sig oavsett boendemiljö eller ort alldeles särskilt för kulturella och språkliga minoriteter som till exempel invandrare, finlandssvenskar och samer.

I maj ämnar handikappförbundet ansöka om ett projekt av Veikkaus där den bärande tanken är att tillhandahålla service och tjänster för ett (eller flera) uppstartsmodellandelslag. Detta i syfte att tillsammans med myndigheter, organisationer och ägare tillsammans försöka komma underfund med hur man utvärderar ett behov av personlig assistans, vilka typer av service och stöd som man kan ansluta till ett andelslag för personlig assistans och vad det skulle kosta att arrangera assistansen på ett annat sätt. PAL-projektet (Project Assisted Living) är tvåspråkigt och välkomnar alla parter som vill vara med i styrgruppen eller annars bara önskar ta del av utvärderingen.

Anna Caldén ordförande Ulf Gustafsson verksamhetsledare Finlands svenska handikappförbund